Manifest

(nummering impliceert geen prioriteit)

1. Stop met het centraal stellen van wensouders.

Begin met het centraal stellen van de geadopteerde. Het voortraject is bij wet geregeld. Het is noodzakelijk dat ook nazorg door de wetgever vastgelegd wordt.

2. Een geadopteerde heeft recht op alle kennis en gegevens, zonder voorbehoud.

Artikel 3 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind: “Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen”.

3. Stel vast wat de geadopteerden nodig hebben. De problematiek van geadopteerden is complex.

Elke geadopteerde moet recht hebben op levenslange toegang tot professionele nazorg. Hier ligt een voorstel aan zorgverzekeraars, dat mensen met een adoptieachtergrond een aanvullende polis krijgen. Gebrek aan nazorg leidt vaak en veel tot grote problemen in onze samenleving. Een disproportioneel groot aantal geadopteerde etc. doet een beroep op de hulpverlening. Dit geldt ook voor adoptieouders en afstandsouders. Geadopteerden/afstandsouders/adoptieouders maken meer gebruik van bestaande zorg. Gestructureerde zorg: bespaart kosten.

4. Nazorg staat los van de discussie voor of tegen adoptie.

Het moet de zorg rondom afstand/adoptie waarborgen voor alle betrokkenen.

5. Nazorg los van de adoptie-wet perikelen.

Nazorg hoeft niet gekoppeld te zijn aan het al dan niet bestaan van de adoptiewet. Adoptie gerelateerde problematiek openbaart zich vaak vele jaren later en wordt als zodanig niet herkend.

6. Laat adoptie-ouders-geadopteerden-afstandsouders niet zoeken naar hulpverlening. Snelheid van nazorg direct na plaatsing is hierbij noodzakelijk.

Er is altijd sprake van scheiding en verlating, van basale gevoelens van onveiligheid, van verwarring en trauma en veelal van effecten van verwaarlozing.

7. Maak het professioneel, laagdrempelig en toegankelijk.

Nodig is een professioneel geleid landelijk kenniscentrum, met dependances verspreid over het land. Het centrum is belast met een consultatie- en verwijsfunctie en indien nodig en mogelijk, het verlenen van adequate hulpverlening aan afstandsouders, geadopteerden en adoptieouders.

8. Directe aanmelding gaat via een centraal adoptie-loket van het landelijk centrum.

Dit loket draagt zorg voor informatie aan andere betrokkenen en is tevens belast met de in punt 6 genoemde consultatie-en verwijsfunctie. De wetgever kan deze gestructureerde nazorg verankeren.

9 Eerste aanspreekpunt, de huisarts.

De huisarts als vaste schakel in nazorg, consultatie/informatie/medisch-psychisch welbevinden tussen de geadopteerde en zijn/haar leefomgeving.

10 Met door de wetgever gestructureerde nazorg bieden we geadopteerden, afstand- en adoptieouders handvaten.

Middels adoptiedeskundige professionals bieden we jeugdige en volwassen geadopteerden, afstands-en adoptieouders handvaten zich psychisch en fysiek naar persoonlijke en maatschappelijke tevredenheid te ontwikkelen.