Waarom nazorg?

Bij welke vorm van adoptie dan ook, voor adoptie ouders zal er de vraag zijn, in hoeverre hun aanpak van de verzorging en opvoeding de gewenste invloed heeft op de verdere ontwikkeling van 'hun' kind. Bij het adopteren van een kind/ kinderen zijn bij alle betrokkenen heftige emoties in het geding.

Opvoeden van biologisch eigen kinderen is en brengt op zich zelf al veel vragen en onzekerheden met zich mee. Hier zal ieder jonge ouder zich in herkennen. Hoe mooi je plannen vooraf ook zijn, over hoe je het allemaal gaat aanpakken. De start van het nieuwe leven is bekend, men is erbij, maakt het mee, beleeft de intentie ervan. Als 'eigen 'ouder sta je er vaak niet bij stil, omdat het zo normaal en vanzelfsprekend is, dat lichaamskenmerken, als geur, stem, omgevingsfactoren, genetische eigenschappen bekend zijn. De nabijheid, warmte liefde na de geboorte van het kind is een uniek moment. (Natuurlijk uitgaande van de 'normale 'situatie).

Lees verder
Vaak horen we nieuwe ouders zeggen, dit is het mooiste moment van mijn leven!

De impact op mijn hele wezen en zijn is haast onwezenlijk, mijn 'eigen' kindje in mijn armen te houden. Maar wat als het adoptiekind in jouw gezin komt?

Op dit moment worden er in Nederland jaarlijks circa 400 kinderen door middel van interlandelijke adoptie in gezinnen geplaatst. Deze kinderen zijn, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden in vele gevallen ouder dan twee jaar. Bij de meeste kinderen is er duidelijk sprake van verstoorde  psychosociale achtergrond (special need). Uit onderzoek blijkt dat adoptiekinderen, die na hun eerste levensjaar worden geadopteerd minder vaak veilig gehecht zijn en vaak verwaarloosd.

En juist daar gaat het vaak mis, een onveilige hechting en tekort aan liefde, aandacht en lichamelijke verzorging is vaak de voorloper van  gedragsproblemen. Ouders en kind hebben “adoptiespecifieke” hulp nodig om het overlevingsgedrag van het kind te herkennen en het kind te helpen zijn vertrouwen in anderen en zichzelf te herstellen.

VOOR de adoptie

Voorafgaand aan de plaatsing van het adoptiekind doorlopen aspirant-adoptieouders een verplicht traject door de wetgever vastgelegd en bepaald.

 1. Aanvraag beginseltoestemming
 2. Zes Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten
 3. Gezinsonderzoek Raad voor de Kinderbescherming
 4. Verlening beginseltoestemming
 5. Aanmelden bij een van de zeven erkende adoptieorganisaties
 6. Toelating en plaatsing adoptiekind

NA de Adoptie.

Na de plaatsing van het adoptiekind in het nieuwe gezin is er nauwelijks meer bemoeienis met de adoptieouder en het kind, tenzij de ouders hier zelf om vragen.

Daarmee kan duidelijk worden geconcludeerd dat het zicht op het welbevinden van het adoptiekind onvoldoende is gewaarborgd. Een mogelijke stagnerende ontwikkeling en/of toenemende problematiek zal niet tijdig worden gesignaleerd.

Er is een duidelijke onevenwichtigheid in de fase voorafgaand aan de adoptie en de fase na plaatsing van het adoptiekind.

Onderstaand enkele adoptiespecifieke ontwikkelingstaken.

 • het geadopteerd zijn
 • hechting met en ingroei in nieuwe adoptiegezin en aanpassing aan de nieuwe cultuur
 • omgaan met het trauma van scheiding/separatie
 • verlies van je geboorteouders/familie
 • het eigen maken van een nieuwe taal
 • vertrouwen opbouwen met de adoptieouders en nieuwe sociale omgeving
 • omgaan met het 'anders zijn' in de meeste gevallen duidelijk zichtbaar
 • gevoelens van verlaten zijn en tegelijkertijd gewenst zijn, loyaliteit naar beide ouders
 • gevoelens van twijfel, het wel of niet zoeken naar herkomst
 • angst, hoe ga ik om met  biologische familie
 • omgaan van de adoptieouders met het zoeken naar de eerste ouders, schuldgevoelens/loyaliteit
 • Beheersen en verwerken van de gevoelens van boosheid dat het zo is gegaan zonder dat je er iets over kon zeggen omdat je nog veel te jong was
Zoals eerder gesteld, “liefde alleen is niet genoeg”, er is meer nodig.

Sterker nog, zijn we niet verplicht aan deze kinderen en adoptieouders structurele nazorg te verlenen en te zorgen dat deze er komt.
Zij verdienen “bij wet geregelde structureerde professionele Nazorg!
Zodat het VOOR en NA traject in evenwicht komen te staan