Doel

De focus ligt nu op nazorg voor adoptiekinderen, afstandsouders en adoptieouders. Met het oog op de toekomst, het maakbare gezin en de medische wereld die de ethische vragen inhaalt: het vooruitdenken met alles wat nog komen gaat voor deze kinderen/ouders en gevolgen op de lange termijn kunnen we wellicht een veel grotere groep van nazorg gaan voorzien. Onder adoptie verstaan we in dit kader ook pleegkinderen en pleegouders, en weeskinderen die door bijvoorbeeld oorlog in hun geboorteland naar Europa zijn gevlucht en daar zijn opgevangen in gezinnen of opvangcentra. De stichting stelt zich ten doel:  i.v.m. de uitgebreide maatschappelijke problematiek, om alle betrokkenen via wetgeving recht te geven op gepaste nazorg bij/na adoptie; derhalve voor de geadopteerd zijnde / gedoneerd zijnde  / de adoptie ouders / professionele begeleiders etc. Waarom is deze nazorg noodzakelijk:
 • Ontwikkelingsachterstanden bij buitenlandse adoptiefkinderen;
 • Ernstige gedragsproblemen;
 • Medische problemen;
 • Psychische/psychiatrische problemen;
 • Mochten de problemen in het begin er “niet”zijn, dan bij het ontstaan, er voor klaar staan;
 • Geadopteerden en criminaliteit;
 • Geadopteerden met bindingsangst / hoe is de communicatie tussen ouder en kind;
 • Zij die in het psychiatrisch circuit terecht gekomen zijn;
 • Noodzakelijke begeleiding op scholen bij wet regelen om uitval te voorkomen. Waar lopen deze tegenaan!;
 • Nazorg werkt preventief; bespaart massa's zorgkosten en veel leed;
 • Tevens bespaart het ongelooflijk veel kosten, in de andere circuits; en
 • Vele individuele problematiek, hier niet nader uit te werken.

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

 • Structurele nazorg/preventie bij wet te regelen;
 • Overgang naar vrijwillige nazorg, op aanvraag; dit eveneens bij wet te regelen;
 • Begeleiding binnen het justitiële circuit bij wet te regelen;
 • Extra begeleiding binnen de jeugdzorg bij wet te regelen;
 • Consultatie bureau 's oprichten, dit bij wet regelen;
 • Cursussen voor de betrokken professionele begeleiders bij wet te regelen;
 • Telefonische hulpdienst bij wet te regelen;
 • Circuit van ervaringsdeskundigen opzetten/structureren en onder bovengenoemde wet te regelen;
 • Rekening houden met het feit dat veel gerelateerde adoptie problematiek zich vaak veel later openbaart;
 • Hulpverleners wijzen op de adoptieproblematiek om verkeerde diagnose te voorkomen;
 • Het adoptie probleem nu eens echt serieus nemen;
 • Herkenning van adoptie-problematiek activeren, inclusief de complexe problematiek;
 • De betrokkenen een contact persoon toewijzen c.q. buddy. Per “gezin” of individueel.

Tevens:

 • De bestaande kennis bij de wetgeving meenemen.
 • De bestaande kennis van ouderverenigingen meenemen.
 • De bestaande uitwerking van wetgeving gebruiken.
 • De bestaande netwerken na wetgeving meenemen in de uitvoering. Zoals: LOGA, LAVA, De
 • Knoop, KansPlus, UAI en SIG. Ook onafhankelijke ondersteunende, zoals MEE, CCE, en
 • pedagogen

Samenvattend

De wet moet er voor gaan zorgen dat: Er een gestructureerde samenwerking ontstaat – kort-/middel-/langdurend –  tussen; adoptieouders…………...adoptiekinderen………… zaaddonateurs……...….bij wet aangestelde vertegenwoordigers………..hulpverleners…………..instanties ( overheid/gemeentes/ zorgverzekeraars – wat kunnen zij krijgen en wat hebben zij nodig?-  en specifieke deskundigen. Te verwachten resultaat:
 • Nazorg Adoptie bij wet geregeld.
 • Waarom denkt DE STICHTING dit wel te bereiken:
  1. Wij denken dit te bereiken, omdat wij niet opnieuw het “wiel” willen uitvinden. Maar wij alle
  2. bestaande krachten willen/gaan bundelen en diverse betrokkenen samen te brengen, om daarmee
 • goede wetgeving gestalte te laten krijgen.
 1. Alle organisaties die hetzelfde doel nastreven een podium te geven; deelnemer te laten zijn om mede het gestelde doel te bereiken.
Deze wetgeving dient dan door het parlement aan de Raad van State te worden aangeboden, daarna is het “werk”/doel/roeping van DE STICHTING beëindigd.

De stichting heeft maar één doel:

Het belang van de geadopteerde/gedoneerde en hun betrokkenen zo goed mogelijk bij wet geregeld te krijgen. “Geluk” en “toekomst” op een zo normale en prettige manier voor onze doelgroep.